громадська організація

81130, с.Сокільники, Пустомитівський район, тел. 068 560 30 18
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishUkrainian

       

Системні

Системні (2)

Наші цілі

Автор Опубліковано в Системні 0

ВИТЯГ ІЗ СТАТУТУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «САМЕ УКРАЇНА»

  

2.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

 2.1. Метою діяльності Організації є: здійснення громадського контролю за органами державної влади, державними установами, правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування, недопущення свавілля чиновників та працівників правоохоронних органів.

2.1.1. Окремо можна виділити супутні види діяльності Організації такі як:

сприяння розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах принципу верховенства права; впровадження та розвиток індивідуальної правової, політичної свідомості та культури серед населення; сприяння підвищенню рівня економічного, соціального, культурного розвитку територіальних громад; налагодження конструктивного діалогу з органами державної влади і місцевого самоврядування, активна участь у житті територіальних громад Львівської обасті; задоволення основних соціально -економічних потреб територіальних громад Львівської області, захист їх законних, соціальних, економічних, вікових та інших суспільних прав й інтересів; надання допомоги територіальним громадам Львівської області, а також членам Організації в усіх сферах суспільного життя; сприяння підтримання громадського порядку, сприяння антикорупційній діяльності, підтримка та представництво малого та середнього бізнесу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування,  тощо.

2.2. Для досягнення мети (цілей) Організація, в межах чинного законодавства, ставить перед собою наступні завдання:

2.2.1. сприяння місцевим, регіональним, загальнодержавним та міжнародним програмам, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища населення та представників територіальних громад Львівської області;

2.2.2. сприяння соціальному захисту членів Організації;

2.2.3. сприяння розвитку науки й освіти, реалізації науково-освітніх програм, надання допомоги населенню у цих сферах, особливо соціально-незахищеним верствам населення;

2.2.4. сприяння реалізації принципу прозорості та врахування громадської думки під час здійснення державної регуляторної політики, обов'язковості і своєчасності доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань

2.2.5. визначення та пропагування найефективніших місцевих проектів, ініціатив, які б сприяли динамічному соціально-економічному розвитку Львівської області;

2.2.6. сприяння забезпеченню дотримання прав людини та поліпшенню соціально-економічних умов проживання;

2.2.7. сприяння участі громадськості в обговоренні та вирішенні важливих питань місцевого та регіонального значення; 

2.2.8. сприяння вихованню та формуванню здорового, духовно та морально стійкого покоління українців;

2.2.9. організація та забезпечення виконання програм моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади на місцях, територіальних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо формування та реалізації державної політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку;

2.2.10. сприяння участі громадських інституцій у формуванні місцевих самоврядних структур для здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади та місцевого самоврядування;

2.2.11. сприяння реалізації принципів народовладдя, верховенства права та патріотизму;

2.2.12.сприяння створенню для кожного громадянина якнайширших можливостей вираження політичної волі для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних, духовних та гуманітарних інтересів;

2.2.13. відпрацювання механізмів громадського впливу на діяльність органів та посадових осіб органів державної влади, а також місцевого самоврядування, та їх корегування у відповідності до інтересів громадян;

2.2.14. здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.2.15. обмін інформацією та спеціалістами з іншими громадськими організаціями, у т. ч. і іноземними;

2.2.19. співпраця з недержавними, всеукраїнськими та регіональними організаціями України та за її межами з питань статутної діяльності;

2.2.20. сприяння в поліпшенні умов для ведення та розвитку малого та середнього підприємництва;

2.2.21. сприяння в представництві інтересів малого та середнього бізнесу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;


            3.З МЕТОЮ ЗДІЙСНЕННЯ СВОЄЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЯ МАЄ ПРАВО

 3.1. Представляти й захищати свої законні інтереси, інтереси своїх членів та представників територіальних громад Львівської області у державних органах, установах, організаціях, органах місцевого самоврядування, неурядових організаціях, юридичних особах незалежно від форми власності та галузевої приналежності;

3.2. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети й завдань;

3.3. вносити відповідні пропозиції до органів державної влади місцевого самоврядування, та управління з питань діяльності Організації;

3.4. на добровільних засадах засновувати або вступати в спілки (організації) тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво й взаємодопомогу;

3.5. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.6. розповсюджувати інформацію й пропагувати свої ідеї, мету та цілі;

3.7. засновувати засоби масової інформації;

3.8. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.9.  одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше нерухоме чи рухоме майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.10. засновувати підприємства та організації з правами юридичної особи, спілки громадських об’єднань;

3.11. публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу;

3.12. проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, тощо), у спосіб, визначений законодавством;

3.13. сприяти в організації та проведенні змагань, турнірів, іншіх форм спортивних заходів, круглих столів, семінарів, конференцій, виставок, консультацій із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, у т. ч. міжнародних;

3.14. мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.15. створювати та безкоштовно реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми, що не суперечать чинному законодавству;

3.16. отримувати фінансову, матеріально-технічну та іншу допомогу від органів державної влади місцевого самоврядування, й управління науково-виробничих об’єднань (національних та міжнародних), комерційних структур, релігійних організацій та благодійних фондів, організацій, а також фізичних осіб;

3.17. бути суб'єктом надання соціальних послуг у встановленому законодавством порядку;

3.18. має право брати участь у порядку, визначеномузаконодавством, у роботіконсультативних, дорадчих та іншихдопоміжнихорганів, щоутворюються органами державноївлади, органами місцевогосамоврядування для проведенняконсультацій з громадськимиоб'єднаннями та підготовкирекомендацій з питань, щостосуютьсясферидіяльностіОрганізації;

3.19. самостійно готувати аналіз впливу нормативно-правових актів, розроблених органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, на регульовані ними сфери суспільної життєдіяльності, відстежувати результативність цих актів, подавати за наслідками проведеного моніторингу зауваження та пропозиції органам виконавчої влади чи місцевого самоврядування або органам, які, відповідно до закону, уповноважені  ухвалювати рішення про необхідність їх перегляду;

3.20. розглядати звернення членів Організації та будь-яких інших осіб, пов’язані з порушенням їх соціальних та інших прав, представляє інтереси членів Організації у відносинах із органами державної влади, місцевого самоврядування, третіми особами;

3.21. у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

3.22. подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;

3.23. здійснювати інші права, не заборонені законом.

3.3. Для виконання статутних завдань Організація взаємодіє відповідно до законодавства з державними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими підприємствами, організаціями та установами, громадськими об'єднаннями.

 

Детальніше ...

Про нас

Автор Опубліковано в Системні 0

Громадянська організація «САМЕ УКРАЇНА»  — об`єднання громадян з метою активізації громадської участі в політичному процесі шляхом вироблення і впровадження моделей впливу громадян на діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування в України.

Громадянська організація «САМЕ УКРАЇНА»  -  це неполітична, неурядова, фінансово незалежна, позапартійна організація. 

Ми хочемо працювати для розвитку громадянського суспільства в Україні, яке є фундаментом суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави.

Стратегічні цілі Громадянської мережі «САМЕ УКРАЇНА»:

 • Забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні.
 • Підтримка та розвиток суспільних груп і середовищ на рівні місцевих громад, їх об'єднання в загальноукраїнську мережу співпраці і комунікації.
 • Розробка та впровадження інноваційної системи навчання громадських активістів.

Пріоритетні напрямки діяльності Громадянської мережі «САМЕ УКРАЇНА»:

 • Інформованість  суб’єктів господарювання в умовах податкової реформи
 • Освітня політика - розробка та апробація механізмів комплексного громадського спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО) в та вступною кампанією до вищих навчальних закладів, протягом всіх етапів процесу.
 • Житлово-комунальна політика - розробка та впровадження в Україні дієвої інституціолізованої моделі організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
 • Виборчий процес - забезпечення комплексного довготермінового моніторингу та аналізу виборчого процесу і програмної діяльності політичних партій в Україні, спостереження під час виборів.
 •  

Форми та методи нашої роботи:

 • Захист прав та громадських інтересів
 • Моніторинг та громадський контроль 
 • Дослідження та аналіз політики
 • Громадянська освіта
 • Правоосвіта та правозахист громадян
 • Громадське медіа-лобіювання
 • Громадська журналістика
 • Акції прямої дії
 • Розвиток законодавства

Принципи:

 1. децентралізація управління 
  цей принцип означає, що, поряд із реалізацією загальнонаціональних завдань Мережі, які обов’язкові до виконання, велика увага буде приділена реалізації локальних стратегій та локальних кампаній з урахуванням особливостей та потреб регіону, області чи сектора як таких, що сприятимуть реалізації завдань Громадянської Мережі та не суперечитимуть її загальнонаціональній стратегії
 2. вільна комунікація
  повідомлення, контакти, спільні акції між структурними одиницями мережі заохочуватимуться і вітатимуться, так як сприятимуть більшій інституціоналізації та мотивації структурних підрозділів мережі, а також підвищують її життєздатність та стійкість до зовнішніх інтервенцій
 3. багатолідерність
  даний принцип означає побудову структури «знизу», опираючись насамперед на громадянських активістів, що підвищує її стабільність, оновлюваність та розвиток. Відповідальність за окремі завдання та ділянки роботи локалізована на конкретних менеджерах, але на них також лежить відповідальність за підготовку адекватної заміни та періодичну ротацію керівного складу. Це суттєво збільшує мотиваційний елемент та зменшує негативні наслідки використання владних важелів окремими людьми. Стратегічні напрямні розвитку структурних підрозділів Мережі визначають локальні коордради, зменшуючи таким чином вплив проблемного «фактора вождя» в прийняті рішень і частки неоптимальних рішень
 4. самоврядність
  всі стратегічні рішення щодо діяльності мережі громадських активістів та центрів активності приймається з урахуванням точок зору територіальних представництв консолідованим органом на засадах демократичності, відкритого голосування або консенсусу
 5. політична незаангажованість 
  діяльність Мережі заборонено використовувати у виборчій кампанії на користь кандидатів, партій або блоків
 6. політична відкритість
  мета та завдання, а також принципи, методи, засоби роботи Мережі є відкритою інформацією загальнодоступного характеру
 7. фінансова відкритість
  фінансування Мережі здійснюється відкрито і всі структурні підрозділи зобов’язані в кінці періодів (кінець проекту, року, кампанії тощо) оприлюднювати фінансову інформацію та звіт про діяльність
 8. фінансова незалежність
  будь-які фінансові донори не мають інших важелів впливу на стратегію чи тактику роботи Мережі, окрім дорадчого, з обов’язковим погодженням координаційним органом Мережі відповідного рівня
Детальніше ...